ผู้บริหาร

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/11/2012
ปรับปรุง 21/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 108368
Page Views 166252
งานบริการ

งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกระจายอำนาจการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีช่องทางในการขอรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว อยู่ในท้องถิ่น และไม่ต้องเดินทางมายังคุรุสภาส่วนกลางเพียงจุดเดียว

เป้าหมาย

ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว เป็นการกระจายภารกิจไปสู่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

๔. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

๕. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๗. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

การปฏิบัติงานของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑. รับแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติและแบบคำขอของผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๓. ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๔. บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕. จัดเก็บเอกสารแบบคำขอของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพไว้ ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๖. จัดส่งเอกสารแบบคำขอของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพมายังสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เอกสารหลักฐานประกอบการทำงาน

๑. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวไทย
๑.๑ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแบบแสดงคุณสมบัติ
๑.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๑.๓ เอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
๑.๔ เอกสารหลักฐานมาตรฐานความรู้
๑.๕ เอกสารหลักฐานมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๑.๖ เอกสารหลักฐานกิจกรรมการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ จนถึงปัจจุบัน (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)

๒. กรณีผู้ขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
๒.๑ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KS. ๐๒) และแบบแสดงคุณสมบัติ(KS. ๐๒.๑๐)
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒.๓ สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า โดยเฉพาะหน้าที่เป็น NON B โรงเรียนปัจจุบัน
๒.๔ สำเนาใบอนุญาตทำงาน หน้าแรกที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีที่อยู่ที่ทำงานและที่อยู่ปัจจุบัน
๒.๕ สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง
๒.๖ เอกสารหลักฐานกิจกรรมการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ภายในระยะเวลา๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ จนถึงปัจจุบัน (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)
๒.๗ สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือปริญญาบัตร ซึ่งเป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า) กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบเอกสารคำแปลวุฒิเป็นภาษาไทย ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล (กรณียังไม่ได้ประกอบวิชาชีพ)
๒.๘ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน ๒๐๐ บาท

งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกระจายอำนาจการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีช่องทางในการขอรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว อยู่ในท้องถิ่น และไม่ต้องเดินทางมายังคุรุสภาส่วนกลางเพียงจุดเดียว

 

เป้าหมาย

ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรวดเร็ว เป็นการกระจายภารกิจไปสู่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ข้อบังคับคุรุสภาว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒)

๕. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องบุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๖. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๗. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

๘. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๙. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐

๑๐. หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงานของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑. รับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

๓. ตรวจสอบเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

๔. บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลักฐานแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วน

๕. จัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ ให้สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เอกสารหลักฐานประกอบการทำงาน

๑. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวไทย
๑.๑ เอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑.๒ เอกสารข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
๑.๓ เอกสารการผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้
๑.๔ เอกสารการผ่านการรับรองมาตรฐานประสบการวิชาชีพ

๒. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
๒.๑ แบบคำขอ (KS. ๐๑) ที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูป
๒.๓ สำเนาหนังสือเดินทาง ทุกหน้า โดยเฉพาะหน้าที่เป็น NON B โรงเรียนปัจจุบัน
๒.๔ สำเนาใบอนุญาตทำงาน หน้าแรกที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีที่อยู่ที่ทำงานและที่อยู่ปัจจุบัน
๒.๕ สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือปริญญาบัตร (วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า) กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบเอกสารคำแปลวุฒิเป็นภาษาไทย ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล
๒.๖ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
๒.๗ สำเนาวุฒิบัตรรับรองการผ่านการทดสอบความรู้วิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน (กรณีไม่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว)
๒.๘ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
๒.๙ สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน/สถาบันการฝึกอบรมที่คุรุสภารับรอง
๒.๑๐ หนังสือรับรองประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า ๑ ปี โดยระบุวันที่เริ่มและวันสิ้นสุดปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือระบุวันเริ่มต้นการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน จากสถานศึกษาระดับพื้นฐานที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๑๑ สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง
๒.๑๒ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน จำนวน ๕๐๐ บาท

 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

ถนนเทศบาล ๔  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๓๕ - ๖๑๔๐๐๒